top of page

WELKOM OP DE WEBSITE VAN

STICHTING
GOVERNANCE

Stichting Governance Keurmerk RvT/RvC/besturen ® (handelsnaam Stichting Governance) is in het leven geroepen om good governance in Nederland te bevorderen. Daarnaast om Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, besturen alsmede raadsleden te ondersteunen bij hun professionalisering en bij de toenemende eisen vanuit de diverse Governance Codes. Kortom het vitaliseren van organisaties.

De Stichting beschikt over een reglement, statuten en een beleidsplan. Haar Intellectueel Eigendomsrecht, Handelsnaamrecht en Merkenrecht zijn ondergebracht bij de registers van TaylorWessing Advokaten en door deponering als merknaam, activiteiten en beeldmerk beschermd.

Het ontstaan

We komen uit een tijdperk van stugheid, topdown geregeerde organisaties, eenrichtingsverkeer mbt medezeggenschap. Men verlangt steeds meer naar een mentaliteit die neer komt op mensen samen brengen en het stimuleren van innovatie en creativiteit.

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Natuurlijk heeft dat ook invloed op de manier waarop bedrijven hun toezicht organiseren. Modernisering van bestuur impliceert dat vooral duidelijk wordt wie voor welke bestuurlijke vraagstukken verantwoordelijk is en wie aan wie rapporteert. Er zijn in toenemende mate fricties waar te nemen op het gebied van governance, mandaat, ethiek, integriteit en bejegening.

De onderlegger voor het ontstaan van de Stichting en het keurmerk dat zij afgeeft is gelegen in onderzoeken gericht op besturen waar de principes van good governance zwak waren.

Door het ontstaan van de Stichting word good governance bevorderd.

Ontsaan

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is gericht op het bevorderen en vergroten van de kwaliteit van besturen en toezicht.
De algemene kernthema’s zijn daarbij sturing, toezicht, verantwoordelijkheid en beheersing.


Stichting Governance legt daarbij een extra focus op Governance, Mandaat, Bejegening en Ethiek.

Doelstelling

Wetgeving

De herziene Corporate Governance Code 2016 (de “Code”) – waarbij wordt aangezet tot meer transparantie over strategie en risico’s – is op 7 september 2017 wettelijk verankerd door de publicatie van het aanwijzingsbesluit in het staatsblad en inwerking getreden per 1 januari 2018. Derhalve dienen Nederlandse beursvennootschappen vanaf 1 januari 2017 de Code na te leven en worden zij geacht vanaf 1 januari 2018 daarover verantwoording af te leggen. Met het inwerking treden van de Code is de code uit 2008 met ingang van boekjaar 2017 vervangen. De Code heeft de accountantstoets vergroot. Niet alleen dient een accountant een aanwezigheidstoets uit te voeren (i.e. nagaan of bepaalde formatie aanwezig is), maar ook een ‘verenigbaarheidstoets’. De accountant toetst hierbij alle onderdelen van de corporate governance-verklaring op dezelfde wijze als het bestuursverslag waarvan die verklaring deel uitmaakt. Volgens de minister biedt dit aan gebruikers van het bestuursverslag meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie.

Wetgeving

Dienstverlening & Keurmerk

Een Governance Code en zeker een Governance Keurmerk moet ook recht doen aan het feit dat besturen een ontwikkeling in de tijd door kunnen maken. De Stichting Governance houdt hier rekening mee. De Stichting denkt mee en/ of adviseert over de te volgen of wenselijke route. Zij begeleidt RvT’s, RvC’s, besturen en raden middels een 3 fasen proces naar een bestuurskundige, professionele RvT of RvC keurmerk. De Stichting Governance is in het leven geroepen om Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, besturen alsmede raadsleden te ondersteunen bij hun professionalisering en bij  de toenemende eisen vanuit de diverse Governance Codes.

architecture-attraction-bamboo-construct

RvT's

Bij de vorming van RvT’s zie je de ontwikkeling naar meer diversiteit, en de roep om professionalisering en vermaatschappelijking.

Meer maatschappelijk betrokken zijn dient een breder belang en verkleint de focus op eigen belang.

Door de toegenomen eisen hebben Raden van Toezicht steeds meer kennis en zijn ze inderdaad een afspiegeling van de maatschappij.

Van RvT’s wordt verwacht dat zij proactief handelen, en kunnen groeien op moralistisch, ethisch en strategisch gebied.

RvT’s benaderen Stichting Governance omdat zij hun (individuele) status willen toetsen, vragen hebben over strategie, integriteit of mandaat.

Andere onderwerpen: het toetsen van governance (en kaders van goed bestuur),teamvorming, juridische of andere bestuurlijke vraagstukken.

Besturen

Stichting Governance staat ook gemeenteraden of hun individuele leden bij, of andere bestuursfuncties.

RvC's

Raden van Commissarissen kozen hun nieuwe leden vaak vanuit het old boys netwerk, zodat het risico van een minder kritische houding werd/wordt vergroot jegens de bestuurder(s).

Twee andere heikele punten waren “het naar de mond praten van de bestuurder’’, "'weinig visie" en "te weinig ingrijpen bij precaire situaties".

Men wachtte te vaak totdat het fout ging. Op deze aandachtspunten maken al veel RvC’s een ontwikkeling door.

RvC’s zoeken de Stichting op als sparringpartner, en tot op heden wanneer er sprake is van onenigheid binnen de Raad en/of tussen de Raad en het bestuur/ CEO.

RvT’s, RvC’s en andere bestuursvormen kunnen een Keurmerk behalen. De ingrediënten daarvoor zijn deels standaard deels toegespitst op de betreffende RvC, etc. Een Keurmerk is (nog) geen verplichting maar het aantoonbaar werken aan professionaliteit wel.

Bij het doorlopen van de Keurmerk procedure  gaat het om het doorlopen en behalen van een drietal fasen. Een 2-tal intakegesprekken gaan aan het Keurmerk vooraf. Het eerste intakegesprek is vrijblijvend. Bij het 2e intakegesprek verbindt men zich tot het behalen van het Keurmerk Governance.

Dientverlening

Bestuur

De Stichting ® beschikt over zes bestuursleden, een reglement, statuten en een beleidsplan. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd. De gelden van de Stichting vallen toe aan de Stichting en haar goede doel(en) na aftrek van kosten. Haar Intellectueel Eigendomsrecht, Handelsnaamrecht en Merkenrecht zijn ondergebracht bij de registers van TaylorWessing Advocaten en door deponering als merknaam en beeldmerk beschermd.
BIE/ BIOP: 905436. De Stichting Governance heeft een Anbi status.

Bestuur

Ambassadeurs-netwerk

Het huidige bestuur bestaat uit zes bestuursleden. Daarnaast vindt de Stichting het in het kader van visie, strategie en maatschappij belangrijk voeling te houden met ambassadeurs van de Stichting. Individuen die door hun werk-en levenservaring gepokt en gemazeld vraagbaak zijn voor hun branche en of bedrijf en tevens de Stichting en haar doelstelling een warm hart toedragen.

Ambassadeurs
Literatuur

Literatuur

Samenwerkingspartners

Stichting Governance heeft naast een bestuur en ambassadeurs ook een aantal gespreks-en samenwerkingspartners.

Zij onderschrijven de noodzaak van ethiek, integriteit en de codes van goed bestuur en daardoor het bestaan van Stichting Governance.

In het kader van ‘’schoenmaker blijf bij je leest’’ kan de samenwerking onder andere bestaan uit (opleidings)-activiteiten,

werving- en selectie en het delen van kennis.

Logo-De-Politieke-School-medium.png
3Masters logo.jpg
Ik ben een goede relatie foto.png
Logo talent in transitie.jpg
WomenTech Network Logo No Spacing 1000x6
partners

Projecten & Conferenties

De gemeente Breda heeft het ‘’Preventie Akkoord Breda’’ in het leven geroepen met het doel toe te komen aan de ambitie van ‘de groenste en vitaalste stad van NL’. Ook op deze manier levert Stichting Governance een bijdrage aan het vitaliseren van bedrijven.

image001.jpg
Projcten & Coferenties

Manners
Matters

We komen uit een tijdperk van stugheid, topdown geregeerde organisaties, eenrichtingsverkeer mbt
medezeggenschap. Daarnaast is er sprake van een toenemende agressie, polarisatie, vervreemding
en niet meer weten hoe het hoort en wat tussen mensen werkt. Steeds meer onvrede en korte
lontjes, verwrongen relaties, ouders die het ook allemaal niet meer weten.


Men verlangt steeds meer naar een mentaliteit en gedrag wat neerkomt op mensen samenbrengen
en het stimuleren van innovatie en creativiteit. ‘’Wat is daar voor nodig?’’ dacht Stichting
Governance. Vitale organisaties, vitale mensen, geen angstcultuur, maar lef.
Stichting Governance probeert met haar Manners Matter programma de huidige generatie
krachtiger te maken, weerbaarder, respectvol, zelfverzekerder, en minder bevattelijk voor o.a.
verleidingen in de maatschappij die ook al vrij jonge mensen op het verkeerde pad kunnen brengen.


Het uitgebreide gedragsprogramma Manners Matter is daarom van 4 tot circa 18 jaar. Een
aaneenschakeling van doorlopende programma onderdelen over de periode van 4 tot en met 18 jaar.
Structuur, duidelijkheid en begeleiding. Doel: een jong individu begeleiden naar de toekomst, zodat
men in de toekomst het ver kan brengen. Met betere communicatie en betere relaties. Dit heeft
meteen effecten op de jeugdzorg zoals die momenteel wordt gebezigd.

CONTACT

Vul voor een vrijblijvend adviesgesprek het formulier hiernaast in, of stuur een mail naar info@stichtinggovernance.nl

Bedankt voor uw bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Contact
bottom of page